"Flamingos" (an excerpt) by Antero Alli

"Flamingos" (an excerpt) by Antero Alli